TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") dostępny jest w języku polskim i określa zasady świadczenia usługi dostępu do Spektaklu wystawianego przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra.

 

§ 2

DEFINICJE

1.      Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu "pay-per-view" (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Operatora,  jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi odpłatnie przez 48h dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, z wykorzystaniem Sprzętu.

2.      Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, który wykupiła dostęp do usługi PPV.

3.      Operator – Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, z siedzibą 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem RIK 12/1999, REGON 000654144, NIP 6110052886

4.      Audycja lub Wydarzenie – udostępniona przez Operatora transmisja obrazu i dźwięku ze spektaklu operowego La Traviata na stronie https://live.filharmonia.jgora.pl/live

5.      Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

6.      Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

7.      Okres Dostępu – przedział czasowy - 48h – od momentu aktywacji usługi PPV.

8.      Opłata – należność za aktywację usługi PPV w kwocie 15,00 PLN (brutto).

 

§ 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

1.      Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu.

2.      Usługa PPV dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

3.      Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie https://live.filharmonia.jgora.pl/regulations .

4.      Zamówienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5.      Zamówienia mogą być składane od dnia 16.10.2020 do dnia 23.10.2020

6.      W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien złożyć zamówienie na stronie https://live.filharmonia.jgora.pl/ oraz dokonać płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi.

7.      Po dokonaniu Autoryzacji Operator poinformuje Użytkownika o nadaniu dostępu za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany podczas składania zamówienia.

8.      Zakupiona, opłacona i aktywowana usługa PPV umożliwia dostęp do Wydarzenia za pośrednictwem sieci Internet.

9.      W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Operatora.

10.  Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej. Zakazane jest publiczne udostępnianie Audycji w jakiejkolwiek formie lub inne wykorzystanie Audycji do celów komercyjnych.

11.  Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Audycji oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim.

12.  Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

 

§ 4

PŁATNOŚĆ

1.      Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia Opłaty na zasadach określonych w Regulaminie.

2.      Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PAYU. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PAYU Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu związany z opóźnieniami w weryfikacji płatności w systemie PAYU

3.      W przypadku, gdy pomimo dokonania przez Użytkownika prawidłowej Opłaty i przyznania dostępu do Audycji, Operator nie dokona aktywacji Audycji lub jej transmisja zostanie odwołana, Operator dokona zwrotu uiszczonej Opłaty, na podstawie złożonej reklamacji.

4.      Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

 

§ 5

REKLAMACJE

1.      Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w przypadku niedostępności usługi PPV lub awarii systemu obsługującego usługę PPV.

2.      Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie obsługującego usługę PPV.

3.      Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Operatora.

4.      Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od momentu jej złożenia.

5.      Reklamacje można składać pod adresem sekretariat@filharmonia.jgora.pl.

6.      W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE

1.      Użytkownikowi będącemu konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi PPV, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu rozpoczęło się spełnianie świadczenia – doszło do zalogowania do systemu obsługującego usługę PPV.

2.      Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email sekretariat@filharmonia.jgora.pl.

 

§ 7

RODO

1.        Operator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Strony oraz osób fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane).

2.        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Operatora: ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra, adres e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl.

3.        Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w Umowie w następujących celach:

  • realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres współpracy;
  • dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres współpracy;
  • realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń, w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
  • realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO), przez 5 lat od końca roku podatkowego;

4.        Odbiorcy danych.

Administrator udostępnia dane osobowe:

  • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym i innym organom państwowym;
  • operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych.

5.        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.        Państwa prawa:

Przysługuje Państwu:

a.    Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.    Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;

c.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d.    Prawo do przenoszenia danych;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami.

2.      Regulamin dostępny jest na stronie https://live.filharmonia.jgora.pl/regulations, oraz w siedzibie Operatora.

3.      Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

4.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2020 r.

 

NASI PARTNERZY:
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: bok@ppv-stream.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl